Αναρτήθηκε από: Τέκμωρ | Μαΐου 9, 2014

Σποράδες – τα «Πράσινα Νησιά»: μια Πολύπλευρη Ολιστική Στρατηγική Ανάπτυξης

 

Αρθρο του Γιώργου Σταμπουλή, υποψήφιου Αντι-Περιφερειάρχη Μαγνησίας με τον «Δρόμο Ανατροπής για τη Θεσσαλία»

 

 

Η αναπτυξιακή πολιτική που ασκήθηκε στη χώρα αγνόησε σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες των επιμέρους περιοχών, ιδιαίτερα εκείνων που χαρακτηρίζονται «μειονεκτικές» λόγω δυσκολιών στην πρόσβαση (νησιά, ορεινές περιοχές). Αγνοήθηκε επίσης και έμεινε ανεκμετάλλευτη η δυνατότητα αξιοποίησης της νησιωτικότητας ως χαρακτηριστικό αναγνωρισμένο στο θεσμικό πλαίσιο.

Οι Σποράδες έχουν ανάγκη ένα συνολικό αναπτυξιακό σχέδιο που θα αντιστοιχίζεται σε προτεραιότητες για κάθε νησί και θα αξιοποιεί τις συνέργιες που ενυπάρχουν στη γειτνίαση των νησιών. Ένα σοβαρό σχέδιο θα πρέπει να αντιμετωπίζει το σύνολο των αναγκών και να αξιοποιεί όλο το δυναμικό των νησιών, εξειδικεύοντας ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε νησιού και του νησιωτικού συμπλέγματος στο οποίο εντάσσεται ώστε να επιτευχθεί ανάπτυξη με ταυτόχρονη διατήρηση (και ανάδειξη) του χαρακτήρα και της ταυτότητάς τους.

Το σχέδιο που προτείνουμε για διαβούλευση με την τοπική κοινωνία είναι ένα συνολικό σχέδιο που έχει σκοπό να απαντήσει στις κοινωνικές ανάγκες και να θέσει ισχυρά θεμέλια ανάπτυξης με βάση το ανθρώπινο δυναμικό των νησιών και την περιφρούρηση του περιβάλλοντος που αποτελεί μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημά τους.

Οι βασικοί στόχοι του σχεδίου είναι:

–          Κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και εξασφάλιση της λειτουργίας του κράτους πρόνοιας στα νησιά (παιδεία, υγεία, κάλυψη ενεργειακών αναγκών, διασύνδεση)

–          Ενίσχυση του εισοδήματος και της εργασίας μέσα από την αύξηση της τοπικά προστιθέμενης αξίας μέσα από την ανάπτυξη και ανάδειξη της ταυτότητας των Σποράδων και κάθε νησιού ξεχωριστά

–          Προάσπιση και περιφρούρηση του περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας της ανθρωπογενούς δραστηριότητας, ως υποχρέωση για τις επόμενες γενιές.

Καθώς οι Σποράδες αποτελούν σημαντικό τουριστικό προορισμό και η τουριστική δραστηριότητα αποτελεί σημαντικό μέρος της οικονομίας τους, κάθε σχεδιασμός πρέπει να συμβάλλει στην ανάδειξη της ταυτότητας του προορισμού και τη συνολική αύξηση της προστιθέμενης αξίας από όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που συνδέονται με αυτόν, άμεσα ή έμμεσα. Με βάση τα παραπάνω το σχέδιο ανάπτυξης των Σποράδων βασίζεται στα εξής:

–          Μισθολογική πριμοδότηση των εκπαιδευτικών και του προσωπικού των μονάδων υγείας για την μακροχρόνια παραμονή τους στις θέσεις υπηρέτησης στα νησιά, στο πλαίσιο και του προγράμματος της κυβέρνησης της Αριστεράς.

–          Ακτοπλοϊκή διασύνδεση: η Περιφέρεια πρέπει να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην λειτουργία μιας διαδημοτικής εταιρίας λαϊκής βάσης, που θα αξιοποιεί το θεσμικό πλαίσιο και το νησιωτικό χαρακτήρα για την εξασφάλιση πόρων, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των νησιών με πλήρη τρόπο και σε απόλυτη προτεραιότητα.

–          Μείωση του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις και αύξηση της απασχόλησης μέσα από την ορθολογική ανάπτυξη μίγματος ΑΠΕ, σε αντιστοιχία με τις πραγματικές ανάγκες των νησιών, με την ενίσχυση συνεταιριστικών και δημοτικών επιχειρήσεων λαϊκής βάσης. Υποστήριξη πιλοτικών και επιδεικτικών έργων σε νέες τεχνολογίες ΑΠΕ. Η καλωδιακή σύνδεση δεν υπηρετεί την τοπική οικονομία ούτε το περιβάλλον

–          Αξιοποίηση των ΑΠΕ για την ηλεκτροκίνηση των οχημάτων στα νησιά με σκοπό την επιπλέον μείωση του κόστους ζωής και την αύξηση της προστιθέμενης αξία στον τουρισμό (με μεσοπρόθεσμο στόχο την απαγόρευση-αποθάρρυνση μεταφοράς οχημάτων από τους επισκέπτες, αλλά τη χρήση του στόλου τοπικών επιχειρήσεων)..

–          Ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας, της καλλιέργειας και εκτροφής ενδημικών ειδών και της αξιοποίησης άλλων φυσικών πόρων (μελισσοκομία, αρωματικά κλπ) και – κατά προτεραιότητα – της τοπικής μεταποίησης, σε διασύνδεση με το τουριστικό προϊόν.

–          Περιφρούρηση και αξιοποίηση των οικοσυστημάτων των Σποράδων (θαλάσσιων και χερσαίων) και ανάδειξή ως στοιχείο της ταυτότητάς τους.

–          Σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων και λυμάτων με έμφαση στις παρεμβάσεις μικρής κλίμακας και την διαλογή στην πηγή, με την ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.

–          Υποστήριξη των δραστηριοτήτων πολιτισμού και αθλητισμού για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

–          Ενίσχυση της ταυτότητας του τουριστικού προϊόντος μέσα από την ανάπτυξη υπηρεσιών και προϊόντων που θα βασίζονται στο πολιτιστικό και οικολογικό απόθεμα.

–          Αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την ενεργειακή βελτίωση για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση της ποιότητας διαβίωσης

–          Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και υποδομών ελλιμενισμού και ασφαλούς διέλευσης των σκαφών (αλιευτικών και τουριστικών), πέρα από την ολοκλήρωση των κρίσιμων έργων που εκκρεμούν.

–          Υποστήριξη για την ανάπτυξη προμηθευτικού-καταναλωτικού συνεταιρισμού και σύναψης προγραμματικών συμφωνιών με περιοχές της Θεσσαλίας (Δήμους, παραγωγικούς συνεταιρισμούς κοκ)

–          Σχέδιο ανάπτυξης υπηρεσιών περιβαλλοντικού και πολιτισμικού τουρισμού (θαλάσσιου και χερσαίου).

Όλα τα παραπάνω υπηρετούν τους εξής στόχους:

–          Ανάπτυξη ταυτότητας των νησιών ως οικο-τουριστικού προορισμού

–          Μείωση του κόστους λειτουργίας και διαβίωσης

–          Αύξηση της τοπικά προστιθέμενης αξίας και της απασχόλησης

–          Περιφρούρηση και ανάδειξη του περιβαλλοντικού πλούτου.

Για την υλοποίησή τους θα αξιοποιήσουμε και Ευρωπαϊκούς πόρους και προγράμματα, με την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου σχεδίου (και όχι αποσπασματικά) και τη συνεργασία με φορείς της Αυτοδιοίκησης και Πανεπιστήμια από την Ελλάδα και την Ευρώπη.

 

 

Από το    syriza-magnesia.gr

 

Ο Γεώργιος Σταμπουλής είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Είναι κάτοχος Μάστερ Επιστημών (M.Sc.) στη Διοίκηση Τεχνολογίας και Διδακτορικού Φιλοσοφίας (D.Phil.) στην Επιστημονική και Τεχνολογική Πολιτική από την Ερευνητική Μονάδα Επιστημονικής Πολιτικής (SPRU) του Πανεπιστημίου του Sussex (H.B.).
Πριν την ένταξή του στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δίδαξε για αρκετά έτη προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα σε διάφορα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και σε άλλα ΑΕΙ και σε μεταπτυχιακά προγράμματα ΑΤΕΙ. Διδάσκει στο Οικονομικό Τμήμα Οικονομική της Τεχνολογίας καθώς και Οργάνωση Επιχειρησιακών Λειτουργιών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος. Επίσης διδάσκει το Μεταπτυχιακό Μάθημα Innovation and Regional Development σε Πρόγραμμα ΜΔΕ του Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α

Έχει εργασθεί σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων καθώς για το σχεδιασμό δράσεων και πολιτικών σχετικά με την ανάπτυξη, την πολιτική για την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα κλπ.
Είναι μέλος του ΤΕΕ, της Εταιρίας Συστημικής Δυναμικής (System Dynamics Society (
http://www.sds.org) και του Ελληνικού τμήματός της καθώς και του European Association of Evolutionary Political Economy.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν – μεταξύ άλλων – στην οικονομικά της τεχνολογικής και θεσμικής εξέλιξης, την οικονομικής της διοίκησης επιχειρήσεων, τη στρατηγική των επιχειρήσεων, τους συνεταιρισμούς εργαζομένων, τη διαχείριση τεχνολογίας, γνώσης και καινοτομίας, την οικονομική της ενέργειας και της μετάβασης σε βιώσιμα κοινωνικο-τεχνολογικά συστήματα, τις κριτικές θεωρίες της διοίκησης, τον κριτικό ρεαλισμό και τη συστημική
.

 

 

 

Advertisements

Kατηγορίες

Αρέσει σε %d bloggers: